•   AKTUALNOŚCI   •  STATUT  •   RADA OSIEDLA  •   ARCHIWUM   •    KONTAKT   •   Do pobrania  •   INNE  •   Historia  •

    

STATUT OSIEDLA ZACISZE-ZALESIE-SZCZYTNIKI


pobierz cały statut:


OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/432/03 RadyMiejskiej Wrocławia
w sprawie nadania statutu osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r.poz. 296 i 1579), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst uchwały nr XIII/432/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania statutu osiedla 
Zacisze-Zalesie-Szczytniki (Dz.Urz.Woj. Doln. z 2014 r. poz.742, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą nr XIX/391/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 6198);

2) uchwałą nr XX/420/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniającą uchwały w sprawie nadania statutówosiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 466);

3) uchwałą nr XXXIV/715/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwały w sprawie nadania
Statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 25). 

2. Podany w Załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały nie obejmuje:

1) § 3-4 uchwały nr XIX/391/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwały w sprawie nadania Statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 6198), które stanowią: „§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”.
2) § 3-4 uchwały nr XX/420/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 466), które stanowią:
„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”.
3) § 3-5 uchwały nr XXXIV/715/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 poz. 25), które stanowią:
„§ 3. Do kadencji rad osiedli, w czasie której niniejsza uchwała weszła
w życie, stosuje się przepisy dotychczasowej ordynacji wyborczej do Rady Osiedla.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
Jacek Ossowski

 

pobierz cały statut:

 

STATUT OSIEDLA ZACISZE-ZALESIE-SZCZYTNIKI (fragment)


CZĘŚĆ  I
Postanowienia ogólne


§ 1. 
Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki.

§ 2. Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:
Osiedle - Osiedle Zacisze-Zalesie-Szczytniki,
Rada - Radę Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki,
Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki,
Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki,
Radny - Członek Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki,
Komisja - Komisję Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki,
Zarząd - Zarząd Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki,
Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki,
Sekretarz - Sekretarza Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki,
Skarbnik - Skarbnika Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki,
Miasto – Gminę Wrocław,

Statut Wrocławia - uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu
Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 213, poz. 3338, z 2011
r. Nr 193, poz. 3350, z 2013 r. poz. 5149 oraz z 2016 r. poz.1107), Statut - Statut Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki,
ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948).

§ 3. 
1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta w rozumieniu przepisów ustawy.
2. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę samorządową w granicach obszaru Osiedla.

§ 4. 
1. Obszar Osiedla wyznaczają granice określone na mapie Miasta stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
2. Łączenie, podział oraz znoszenie, w tym także zmiana granic Osiedla, odbywa się na zasadach określonych w ustawie i Statucie Wrocławia.

CZĘŚĆ II
Zakres zadań Osiedla oraz sposób ich realizacji


§ 5. 
1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym Statutem oraz przekazane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.
2. Przyjęcie zadań do wykonania zleconych przez Prezydenta wymaga zgody Rady.
3. Organy Osiedla w zakresie swojego działania mają nieograniczony w zakresie obowiązujących przepisów prawa dostęp do wszelkich materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta. Zasady realizacji uprawnienia określa Prezydent.

§ 6. 
Do zadań Osiedla należy:
1) wspieranie i inspirowanie działania o znaczeniu lokalnym zmierzającego do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynikającego z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami, Statutem Wrocławia,uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych podmiotów;
2) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej;

3) współdziałanie:
a) z organami Miasta,
b) jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla,
c) z innymi osiedlami;

4) wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności w zakresie:
a) tworzenia,łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,
b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,
c) wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do zarządzania,
d) lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,
e) organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,
f) przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji celów publicznych,
g) komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,
h) zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza lokalizacji na terenie Osiedla posterunków Policji, 
i) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym zwłaszcza liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad ich usytuowania na obszarze Osiedla,
j) zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa pieszych,
k) ochrony środowiska,zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla;

5) opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta:
a) projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, takich jak:
-szkoły podstawowe i placówki oświatowe,
-instytucje kultury, w tym filie biblioteczne i domy kultury,
-publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
-ośrodki rekreacji i sportu,
b) projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:
-zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,
-przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności usługowej lub handlowej poza strefą centrum,
-rozmieszczenia targowisk, 
-wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

6) opiniowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska;
7) wyrażanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, w tym zwłaszcza wykonania budżet Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi Osiedla przez jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez Prezydenta;
8) wyrażanie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla;
9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach określonych w Statucie Wrocławia;
10) uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta dla dokonywania oceny wykonywania zadań publicznych, w tym zwłaszcza odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontów obiektów użyteczności publicznej o charakterze lokalnym na obszarze Osiedla na zasadach określanych każdorazowo przez podmiot podejmujący te działania.

§ 7. 
1. Zgłaszanie wniosków odbywa się w trybie i terminie przewidzianym przepisami prawa oraz określonym w zawiadomieniach o podejmowanych czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta.
2. Udzielenie opinii następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu rozstrzygnięcia lub wystąpienia o zaopiniowanie.
3. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot z obowiązku zasięgnięcia opinii.
4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych w przepisanym terminie i formie podmiot zobowiązany do przyjęcia wniosku lub zasięgnięcia opinii wyjaśnia przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla.

§ 8. 
1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał.
2. Budowa i treść uchwał odpowiada zasadom techniki prawodawczej.
3. Numeracja uchwał Rady składa się z numeru sesji (wyrażonego cyframi rzymskimi), numeru kolejnego uchwały (wyrażonego cyframi arabskimi) i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku. Numeracja porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła do jej końca.
4. Numeracja uchwał Zarządu składa się z numeru porządkowego w obrębie każdego roku kalendarzowego i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku.

CZĘŚĆ III
Władze Osiedla


 

pobierz cały statut: